Bei uns in Hamburg

Bei uns in Hamburg – با ما در هامبورگ

  ماهنامه ی با ما در هامبورگ از سال 2000 و در تیراژ ده هزار نسخه به زبان روسی منتشر می گردد و در تمامی فروشگاه های معتبر روس زبان ، انجمن های دینی، قومی، فرهنگی و هنری و آموزشگاه ها و مدارس در دسترس می باشد. با آگهی در این مجله می توانید با…