دکتر مهدی شمس روان شناس روانپزشک 

تلفن: 04042904192

نشانی:

Julius-Brecht-Strasse 11, 22609 Hamburg

 

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *